Εργαστηριακές δοκιμές

Οι εργαστηριακές δοκιμές εκτελούνται με σύγχρονα μέσα και αυτοματοποιημένες συσκευές από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό είτε στις σταθερές εγκαταστάσεις της εταιρίας, είτε παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες εργαστηρίου επί τόπου του έργου.

Για τις επί τόπου του έργου δοκιμές η εταιρία διαθέτει κινητή μονάδα εργαστηρίου για την άμεση και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι προδιαγραφές εκτέλεσης των δοκιμών που ακολουθούνται είναι σύμφωνες με την Ελληνική Νομοθεσία (ΕΤΕΠ, ΚΤΣ) και με αντίστοιχες του εξωτερικού (EN, ASTM, AASHTO).

To εργαστήριο της Bitulab διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκτέλεση μεγάλου αριθμού εργαστηριακών δοκιμών σε :

  • Αδρανή και Έδαφικά
  • Ασφαλτομίγματα
  • Ασφαλτικά γαλακτώματα
  • Άσφαλτο
  • Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδών
  • Σκυρόδεμα