Εξοπλισμός ασφαλτικών γαλακτωμάτων και ασφάλτου

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 1. Συσκευή μέτρησης ιξώδους κατά ΕΝ
 2. pH Μέτρο
 3. Συσκευή ανάφλεξης (CLEVELAND)
 4. Συσκευή μέτρησης σημείου θραύσης (BREAKING VALUE)
 5. Θερμαντική εστία
 6. Συσκευή μέτρησης ιξώδους (SAΥBOLT)
 7. Συσκευή μέτρησης ιξώδους (ENGLER)
 8. Συσκευή πολικότητας
 9. Φιάλες καθίζησης
 10. Παγίδα απόσταξης
 11. Μήτρες ολκιμότητας
 12. Μήτρες ελαστικής επαναφοράς
 13. Συσκευή ολκιμότητας
 14. Συσκευή διείσδυσης
 15. Συσκευή μάλθωσης
 16. Συσκευή δοκιμής διαπερατότητας
 17. Περιστροφικός εξατμιστής
 18. Φούρνος για δοκιμές κινούμενου λεπτού υμένα (RTFOT)
 19. Φασματογράφος
 20. Συσκευή απόσταξης
 21. Συσκευή FRASS
 22. Γυάλινα ιξωδόμετρα
 23. Δειγματολήπτης ασφάλτου